REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LECZNICA.EU

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację SAFE-ANIMAL z siedzibą w Tanowie, za pośrednictwem serwisu internetowego lecznica.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).
 3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 4. Odnośnik - oznacza przekierowanie na stronę internetową www.lecznica.eu, której Usługodawca jest właścicielem, zawierające unikalny identyfikator Użytkownika.
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 6. Rejestracja - oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. Strona Internetowa Serwisu - działające w domenie lecznica.eu strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy.
 8. Usługodawca - oznacza Fundację SAFE-ANIMAL z siedzibą w Tanowie (72-004), ul. Wiatraczna 18, NIP: 8513207532, REGON: 367148327, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675228; e-mail: fundacja@safe-animal.eu, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 10 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy

§ 3 Abonament i Rejestracja

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługę odpłatną Abonament.
 2. Usługa Abonament polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystania z elektronicznego systemu wspomagającego prowadzenie kliniki weterynaryjnej Użytkownika oraz korzystania z Konta Użytkownika. W ramach usługi Użytkownik ma możliwość w szczególności: rejestrowania i dokumentowania wizyt lekarskich, zarządzania bazą klientów, tworzenia subkont, wprowadzania i koordynowania stanów magazynowych oraz ewidencjonowania zakupów. Użytkownik może dokonać wyboru szczegółowego zakresu usługi w trakcie przyjmowania oferty Usługodawcy, o której mowa w §3 ust. 3.
 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usługi odpłatnej Abonament stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy świadczenia drogą elektroniczną usługi Abonament przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 5. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi oraz informacje o zakresie usługi.
 6. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy wybierając i wysyłając do Usługodawcy wypełniony formularz.
 7. W trakcie wypełniania formularza, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 8. Użytkownik dokonuje płatności przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie zawarcia umowy oraz założenia Konta Użytkownika przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament oraz usługi Prowadzenie Konta Użytkownika przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
 10. Usługodawca na podstawie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament zakłada Użytkownikowi Konto Użytkownika, wykorzystując w tym celu dane podane przez Użytkownika w formularzu zawarcia umowy.
 11. Rezygnacja z usług odpłatnych możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z §7.

§ 4 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu następujące usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter
 2. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 3. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub działaniem programu partnerskiego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze usługę polegającą na zabezpieczeniu zwierząt oznakowanych elektronicznie poprzez rejestrację w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL, dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Fundacji SAFE-ANIMAL z siedzibą w Tanowie (72-004 Tanowo, ul. Wiatraczna 18), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675228.
 9. Obowiązek informacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostanie zrealizowany w formie elektronicznej poprzez powiadomienie Użytkownika w momencie aktywacji Konta Użytkownika w serwisie.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. Rozwiązanie umowy następuje na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym stosowne oświadczenie woli zostało dostarczone drugiej stronie umowy, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.

§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2019 r.
Regulamin w wersji PDF
Obowiązek informacyjny PDF